این استاندارد یکی از شاخص‌های مهم پراکندگی و مقیاسی برای سنجش انحراف معیار است. این شاخص نشان می‌دهد که یک فرآیند تا چه اندازه از حالت نرمال و مطلوب خود منحرف شده است. سیگما، اهمیت محاسبات دقیق در فرآیند تولید و ارائه خدمات را مورد تاکید قرار می‌دهد

معرفی دوره شیش سیگما

این استاندارد یکی از شاخص‌های مهم پراکندگی و مقیاسی برای سنجش انحراف معیار است. این شاخص نشان می‌دهد که یک فرآیند تا چه اندازه از حالت نرمال و مطلوب خود منحرف شده است. سیگما، اهمیت محاسبات دقیق در فرآیند تولید و ارائه خدمات را مورد تاکید قرار می‌دهد.

سر فصل های دوره به صورت کلی

  • توانايي ايجاد بهبود مستمر و جهشي
  • توانايي حل مسائل و مشكلات مربوط به كيفيت در واحد هاي صنعتي و خدماتي
  • توانايي ايجاد راهكارهاي اجرايي درخصوص پياده سازي شش سيگما
  • توانایی محاسبه شاخص‌های DPMO، DPO، DPV
  • توانايي بكارگيري ابزارهاي مهندسي كيفيت و پياده سازي دقيق
  • توانایی انجام متولوژی جهشی DMAIC
  • توانايي تهيه اساسنامه (منشور) پروژه ها و تهيـه CTO و ارائـه راهكـار جهـت دريافتVOC
  • توانايي ايجاد راهكارهاي استاندارد نمودن و مديريت دانش بر موفقيتهاي اخـذ شده توسط سازمان
مشاهده بیشتر

نظرات