راهنمای گردشگری فرهنگی شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های : تعاریف و مفاهیم پایه میراث فرهنگی – بررسی رابطه فرهنگ و مذهب –بررسی رابطه فرهنگ و اقلیم – استفاده از زبان گویش و ادبیات محلی در گردشگری فرهنگی – کاربرد موسیقی سنتی درگردشگری فرهنگی – بررسی جشن ها و مدیریت آن در فرهنگ – بررسی رابطه فرهنگ و بازیهای محلی – بررسی رابطه فرهنگ و صنایع دستی – بررسی رابطه فرهنگ و غذاهای بومی و محلی –برنامه ریزی و اجرای بسته سفر گردشگری فرهنگی است و با مشاغلی چون: راهنمای عمومی گردشگری – راهنمای محلی و راهنمای موزه در ارتباط است.

معرفی دوره راهنماي گردشگري فرهنگی

راهنمای گردشگری فرهنگی شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های : تعاریف و مفاهیم پایه میراث فرهنگی – بررسی رابطه فرهنگ و مذهب –بررسی رابطه فرهنگ و اقلیم – استفاده از زبان گویش و ادبیات محلی در گردشگری فرهنگی – کاربرد موسیقی سنتی درگردشگری فرهنگی – بررسی جشن ها و مدیریت آن در فرهنگ – بررسی رابطه فرهنگ و بازیهای محلی – بررسی رابطه فرهنگ و صنایع دستی – بررسی رابطه فرهنگ و غذاهای بومی و محلی –برنامه ریزی و اجرای بسته سفر گردشگری فرهنگی است و با مشاغلی چون: راهنمای عمومی گردشگری – راهنمای محلی و راهنمای موزه در ارتباط است.

سر فصل های دوره صورت کلی

  • تعاریف و مفاهیم پایه میراث فرهنگی
  • بررسی رابطه فرهنگ و مذهب
  • بررسی رابطه فرهنگ و اقلیم
  • استفاده از زبان،گویش و ادبیات محلی در گردشگری فرهنگی
  • کاربرد موسیقی سنتی در گردشگری فرهنگی
  • بررسی جشن ها و قدمت آن در فرهنگ
  • بررسی رابطه فرهنگ و بازیهای محلی
  • بررسی رابطه فرهنگ و صنایع دستی
  • بررسی رابطه فرهنگ و غذا های بومی محلی
  • برنامه ریزی و اجرای بسته سفر گردشگری فرهنگی
مشاهده بیشتر

نظرات