راهنمای طبیعت گردی(اکوتوریسم) شامل کار هایی همچون شناخت اکوسیستم، مفاهیم و اصول گردشگری مبتنی بر طبیعت(اکوتوریسم)، شیوه استقرار زندگی در طبیعت، شناخت حیات وحش، تشخیص غار ها ، کوهها و زمین شناسی، شناخت انواع اقلیم و آب و هوا، شناخت گونه های گیاهی ایران، شناخت ورزش های مرتبط با طبیعت، عکاسی و فیلمبرداری در طبیعت، شناخت ورزش های مرتبط با طبیعت و شناخت مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست می باشد.

معرفی دوره راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)

راهنمای طبیعت گردی(اکوتوریسم) شامل کار هایی همچون شناخت اکوسیستم، مفاهیم و اصول گردشگری مبتنی بر طبیعت_اکوتوریسم)، شیوه استقرار زندگی در طبیعت، شناخت حیات وحش، تشخیص غار ها ، کوهها و زمین شناسی، شناخت انواع اقلیم و آب و هوا، شناخت گونه های گیاهی ایران، شناخت ورزش های مرتبط با طبیعت، عکاسی و فیلمبرداری در طبیعت، شناخت ورزش های مرتبط با طبیعت و شناخت مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست می باشد.

سر فصل های دوره صورت کلی

 • شناخت اکوسیستم
 • مفاهیم و اصول گردشگری مبتنی بر طبیعت (اکوتوریسم)
 • شیوه استقرار زندگی در طبیعت
 • شناخت حیات وحش
 • تشخیص غار ها ، کوهها و زمین شناس
 • شناخت انواع اقلیم و آب و هوا
 • شناخت گونه های گیاهی ایران
 • شناخت ورزش های مرتبط با طبیعت
 • عکاسی و فیلمبرداری در طبیعت
 • اکوتوریسم و مناطق حفاظت شده
 • شناخت مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست
مشاهده بیشتر

نظرات