راهنماي محلي بومي شغلي از رشته گردشگري در حوزه خدمات مي باشد كه داراي شایستگي هایي شامل: بكارگيري تعاریف و مفاهيم راهنماي بومي محلي ، تبيين جاذبه هاي تاریخي بومي، تبيين جاذبه هاي فرهنگي بومي، تبييين جاذبه هاي طبيعي بومي مي باشد و با استاندارد راهنماي محلي در ارتباط است.

معرفی دوره راهنماي محلي بومي

راهنماي محلي بومي شغلي از رشته گردشگري در حوزه خدمات مي باشد كه داراي شایستگي هایي شامل: بكارگيري تعاریف و مفاهيم راهنماي بومي محلي ، تبيين جاذبه هاي تاریخي بومي، تبيين جاذبه هاي فرهنگي بومي، تبييين جاذبه هاي طبيعي بومي مي باشد و با استاندارد راهنماي محلي در ارتباط است.

سر فصل های دوره صورت کلی

  • بكارگيري تعاریف و مفاهيم راهنماي محلي بومي
  • تبيين جاذبه هاي فرهنگي بومي
  • تبيين جاذبه هاي تاریخي بومي
  • تبيين جاذبه هاي طبيعي بومي
مشاهده بیشتر

نظرات