راهنمای عمومی گردشگری شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های: کلیات و مفاهیم گردشگری, بررسی ویژگی های جغرافیایی ایران, بررسی ویژگی های تاریخی ایران, بررسی ویژگی های فرهنگی و ارتباط آن با مردم شناسی, بررسی روحیات ملل, بررسی صنایع دستی و معماری ایران از دیدگاه گردشگری , سخنوری و فن بیان, الگوهای رفتاری بین المللی, قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری, بررسی مذاهب گوناگون, سازماندهی و اجرای تورهای گردشگری است و با استانداردهای راهنمای موزه- راهنمای محلی و راهنمای طبیعت گردی در ارتباط است.

معرفی دوره راهنمای عمومی گردشگری

راهنمای عمومی گردشگری شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های: کلیات و مفاهیم گردشگری, بررسی ویژگی های جغرافیایی ایران, بررسی ویژگی های تاریخی ایران, بررسی ویژگی های فرهنگی و ارتباط آن با مردم شناسی, بررسی روحیات ملل, بررسی صنایع دستی و معماری ایران از دیدگاه گردشگری , سخنوری و فن بیان, الگوهای رفتاری بین المللی, قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری, بررسی مذاهب گوناگون, سازماندهی و اجرای تورهای گردشگری است و با استانداردهای راهنمای موزه- راهنمای محلی و راهنمای طبیعت گردی در ارتباط است

سر فصل های دوره صورت کلی

 • کلیات و مفاهیم پایه صنعت گردشگری
 • بررسی ویژگی های جغرافیایی ایران
 • بررسی ویژگی های تاریخی ایران
 • بررسی ویژگی های فرهنگی و ارتباط آن با مردم شناسی
 • بررسی روحیات ملل
 • بررسی صنایع دستی ایران از دیدگاه گردشگری
 • بررسی معماری ایران از دیدگاه گردشگری
 • سخنوری و فن بیان
 • الگوهای رفتاری بین المللی
 • قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری
 • بررسی مذاهب گوناگون
 • سازماندهی ، برنامه ریزی و اجرای تورهای گردشگری
مشاهده بیشتر

نظرات