کارآفريني در گردشگری شايستگي است از حوزه گردشگری که شامل کارهايي از قبيل: تبيين مفاهيم پايه ای کارآفريني در گردشگری ، ايده يابي و کاربرد خالقيت در گردشگری ، چگونگي استفاده از فرصت های موجود در حوزه گردشگری ، کاربرد مدل کسب و کار در گردشگری ، کاربرد قوانين ثبت شرکت ها ، کاربرد برند در صنعت گردشگری ، بررسي نقش بازاريابي و تبليغات در صنعت گردشگری مي باشد.

معرفی دوره کارآفرینی در گردشگری

کارآفريني در گردشگری شايستگي است از حوزه گردشگری که شامل کارهايي از قبيل تبيين مفاهيم پايه ای کارآفريني در گردشگری ، ايده يابي و کاربرد خالقيت در گردشگری ، چگونگي استفاده از فرصت های موجود در حوزه گردشگری ، کاربرد مدل کسب و کار در گردشگری ، کاربرد قوانين ثبت شرکت ها ، کاربرد برند در صنعت گردشگری ، بررسي نقش بازاريابي و تبليغات در صنعت گردشگری مي باشد.

سر فصل های دوره صورت کلی

  • تبيين مفاهيم پايه‌ای کارآفريني در گردشگری
  • ايده‌يابي و کاربرد خالقيت در گردشگری
  • چگونگي استفاده از فرصت‌های موجود در گردشگری
  • کاربرد مدل کسب و کار در گردشگری
  • کاربرد قوانين ثبت شرکت‌ها
  • کاربرد برند در صنعت گردشگری
  • بررسي نقش بازاريابي و تبليغات در صنعت گردشگری
مشاهده بیشتر

نظرات