راهنمای گردشگری سلامت شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های : مفاهیم گردشگری سلامت – وظایف راهنمای گردشگری سلامت- برقراری ارتباط راهنمای گردشگری سلامت با نهادهای ذیربط – سازماندهی و برنامه ریزی گردشگری سلامت در ایران و جهان و کاربرد قوانین و مقررات خدمات گردشگری سلامت می باشد و با مشاغلی چون راهنمای طبیعت گردی در ارتباط است.

راهنماي گردشگري سلامت

راهنمای گردشگری سلامت شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های : مفاهیم گردشگری سلامت – وظایف راهنمای گردشگری سلامت- برقراری ارتباط راهنمای گردشگری سلامت با نهادهای ذیربط – سازماندهی و برنامه ریزی گردشگری سلامت در ایران و جهان و کاربرد قوانین و مقررات خدمات گردشگری سلامت می باشد و با مشاغلی چون راهنمای طبیعت گردی در ارتباط است.

سر فصل های دوره صورت کلی

  • مفاهیم گردشگری سلامت
  • وظایف راهنمایی گردشگری سلامت
  • برقراری ارتباط راهنمای گردشگری سلامت درایران و جهان
  • سازماندهی و برنامه ریزی گردشگری سلامت در ایران و جهان
  • کاربرد قوانین و مقررات خدمات گردشگری سلامت
مشاهده بیشتر

نظرات