این استاندارد روشی منحصر به فرد برای نزدیک شدن به رفتار روشمند یا سیستمی است. در اصل، این روشی متفاوت برای دیدن و صحبت در مورد واقعیتی است که هر روز در آن زندگی می کنیم. با درک و تفکر از این طریق، شما همچنین می‌توانید مجموعه‌ای متفاوت از ابزارها را برای نزدیک شدن به هر مشکل ایجاد کنید.

معرفی دوره تفکر سیستمی در سازمان‌ها

این استاندارد روشی منحصر به فرد برای نزدیک شدن به رفتار روشمند یا سیستمی است. در اصل، این روشی متفاوت برای دیدن و صحبت در مورد واقعیتی است که هر روز در آن زندگی می کنیم. با درک و تفکر از این طریق، شما همچنین می‌توانید مجموعه‌ای متفاوت از ابزارها را برای نزدیک شدن به هر مشکل ایجاد کنید.

سر فصل های دوره به صورت کلی

  • توانايي ايجاد روش‌ها و فنون تفكر سيستمي
  • توانايي تدوين فرآيندهاي بهبود مستمر
  • توانايي ايجاد تفكر سيستمي به جاي تفكر سنتي
  • توانايي ارزيابي فنون تفكر سيستمي در مديريت
  • توانايي كسب نتايج ايجاد تفكر سيستمي در مديريت
  • توانايي پياده سازي نهايي تفكر سيستمي با استفاده از روشـهاي ايفـاي نقـش و مطالعات موردي
مشاهده بیشتر

نظرات