مديريت پروژه بر اساس الگوی PMBOK شايستگي از گروه مديريت صنايع ميباشد و شامل کارهای مديريت پروژه، طراحي فرآيندهای مديريت پروژه، مديريت يکپارچگي پروژه، مديريت محدوده پروژه، مديريت برنامه زماني پروژه ، مديريت هزينه پروژه ، مديريت کیفیت پروژه ، مديريت منابع انساني پروژه ، مديريت ارتباطات پروژه ، مديريت ريسک پروژه ، مديريت تدارکات و مديريت ذينفعان پروژه ميباشد و با مشاغل مرتبط با مديريت پروژه در ارتباط است.

معرفی دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP (Microsoft Project)

مديريت پروژه بر اساس الگوی PMBOK شايستگي از گروه مديريت صنايع ميباشد و شامل کارهای مديريت پروژه، طراحي فرآيندهای مديريت پروژه، مديريت يکپارچگي پروژه، مديريت محدوده پروژه، مديريت برنامه زماني پروژه ، مديريت هزينه پروژه ، مديريت کیفیت پروژه ، مديريت منابع انساني پروژه ، مديريت ارتباطات پروژه ، مديريت ريسک پروژه ، مديريت تدارکات و مديريت ذينفعان پروژه ميباشد و با مشاغل مرتبط با مديريت پروژه در ارتباط است.

سر فصل های دوره به صورت کلی

 • مدیریت پروژه
 • طراحي فرآيندهای مديريت پروژه
 • مدیریت یکپارچگی پروژه
 • مدیریت محدوده پروژه
 • مدیریت برنامه زمانی پروژه
 • مدیریت هزینه پروژه
 • مدیریت کیفیت پروژه
 • مدیریت منابع انسانی پروژه
 • مدیریت ارتباط پروژه
 • مدیریت ریسک پروژه
 • مدیریت تدارکات پروژه
 • مدیریت ذینفعان پروژه
مشاهده بیشتر

نظرات